BD SENSORS Global
sk
Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě RoHS a REACH

Prohlášení o shodě s nařízením RoHS

Společnost BD SENSORS přijala Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých z nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ).

Prohlášení je ke stažení zde:

Stáhnout

Prohlášení o shodě s nařízením REACH

Společnost BD SENSORS implementovala politiku REACH na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. prosince 2006 týkající se registrace, evaluace, autorizace a omezování chemických látek, stejně jako Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ze dne 20. května 2010.

Prohlášení je ke stažení zde:

Stáhnout