BD SENSORS Global
cz
GDPR

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Velmi nás těší váš projevený zájem o naši společnost. Ochrana údajů je pro společnost BD SENSORS s.r.o. jasnou prioritou. Obecně platí, že webové stránky společnosti BD SENSORS s.r.o. lze používat bez poskytnutí osobních údajů. Pokud však subjekt údajů chce využít zvláštních služeb poskytovaných společností na těchto webových stránkách, je možné, že bude nutné zpracovat jeho osobní údaje. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje-li pro takové údajů žádný právní základ, v tom případě obecně žádáme subjekt údajů o jeho souhlas.

Zpracování osobních údajů, jakými jsou jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, musí být vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu se zvláštními předpisy o ochraně údajů příslušné země, jež se vztahují na společnost BD SENSORS s.r.o. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů naše společnost informuje širokou veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Subjekty údajů jsou dále v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů informovány o svých právech, která jim náleží.

BD SENSORS s.r.o. se zavazuje ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních ve znění pozdějších právních předpisů, a současně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) s účinností od 25. 5. 2018.

1. Vymezení pojmů

Prohlášení o ochraně údajů BD SENSORS s.r.o. je založeno na pojmech používaných evropským zákonodárcem pro přijetí obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Toto prohlášení o ochraně údajů by mělo být srozumitelné pro širokou veřejnost, stejně jako pro naše zákazníky a obchodní partnery. Za tímto účelem je nejdříve nutné vysvětlit použitou terminologii.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů jsou uvedeny mimo jiné následující pojmy:

a) Osobní údaje

„Osobní údaje“ jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě ("subjekt údajů").

Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, a to zejména odkazem na identifikátor, jako je název, identifikační číslo, údaje o poloze, on-line identifikátor nebo jeden nebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

b) Subjekt údajů

„Subjekt údajů“ je jakákoliv identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují a jejíž osobní údaje zpracovává správce odpovědný za zpracování.

c) Zpracování

„Zpracováním“ se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo na soubory osobních údajů, ať neautomatizovanými či automatizovanými prostředky, jako je shromáždění, záznam, uspořádání, strukturování, uchovávání, přizpůsobení nebo změna, vyhledávání, konzultace, zveřejnění prostřednictvím přenosu, šíření nebo jiné zpřístupnění, srovnávání nebo kombinace, omezení, výmaz nebo zničení.

d) Omezení zpracování

„Omezením zpracování“ se rozumí označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu.

e) Profilování

„Profilování“ je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, jež spočívá v jejich použití k hodnocení určitých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, obzvláště k analýze nebo odhadu aspektů týkajících se výkonu fyzické osoby v zaměstnání, hospodářské situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, umístění nebo pohybu.

f) Pseudonymizace

„Pseudonymizací“ se rozumí zpracování osobních údajů takovým způsobem, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dalších informací za předpokladu, že jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

g) Správce nebo správce odpovědný za zpracování

„Správcem“ odpovědným za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, jež sám nebo spolu s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a způsoby takového zpracování stanoveny právními předpisy Unie nebo členského státu, správce nebo specifická kritéria pro jeho jmenování mohou být stanovena právem Unie nebo členským státem.

h) Zpracovatel

„Zpracovatel“ je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

i) Příjemce

„Příjemce“ je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, jemuž jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu nebo nikoliv. Orgány veřejné moci, které mohou obdržet osobní údaje v rámci konkrétního šetření v souladu s právem Unie nebo členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto údajů těmito veřejnými orgány musí podléhat pravidlům ochrany údajů dle účelu zpracování.

j) Třetí strana

„Třetí stranou“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby pod podléhající správci nebo zpracovateli, které jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje.

k) Souhlas

„Souhlas“ subjektu údajů je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

2. Jméno a adresa správce

Správcem pro účely obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), jiných zákonů o ochraně údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení týkajících se ochrany údajů je:

BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
687 08 Buchlovice
Česká republika

Telefon: +420 572 411 011
Email:    prodej@bdsensors.cz       
Web:      www.bdsensors.cz

3. Cookies

Webová stránka BD SENSORS s.r.o. využívá systém cookies. Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookies zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil.

Cookies používá řada webových stránek a server§. Mnoho souborů cookies obsahuje tzv. ID souboru cookie, což je unikátní identifikátor cookie. Skládá se z řetězce znaků, pomocí kterého mohou být internetové stránky a servery přiřazeny ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. Umožňuje navštívit internetové stránky a servery k odlišení jednotlivých prohlížečů datových objektů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují další soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID cookie.

Prostřednictvím cookies může BD SENSORS s.r.o. poskytovat uživateli těchto webových stránek optimální a personalizovaný obsah, což by bez cookies nebylo možné.

Prostřednictvím souborů cookies mohou být informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovány s ohledem na uživatele. Soubory cookies nám umožňují, jak již bylo uvedeno výše, rozpoznat naše webové stránky uživatelů. Účelem tohoto uznání je usnadnit uživatelům využívání našich webových stránek. Uživatel webu, který používá soubory cookie, např. nemusíte zadávat přístupová data při každém přístupu k webu, protože to je převzato z webových stránek a soubor cookie je tak uložen v uživatelském počítačovém systému. 

Subjekt údajů má právo kdykoliv zabránit používání systému cookies v nastavení příslušného internetového prohlížeče. Již uložené cookies lze kdykoliv smazat v nastavení příslušného internetového prohlížeče nebo za pomoci jiných softwarových programů. Tyto úkony lze provést ve všech nejčastěji používaných internetových prohlížečích. Pokud subjekt dat deaktivuje nastavení cookies v použitém internetovém prohlížeči, je možné, že všechny funkce webu nebudou zcela použitelné.

4. Shromažďování obecných údajů a informací

Webová stránka společnosti BD SENSORS s.r.o. shromažďuje sérii obecných údajů a informací, jestliže daný subjekt nebo automatizovaný systém spustí danou internetovou stránku. Tyto obecné údaje a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru. Mohou se například shromažďovat tyto údaje: (1) typy prohlížečů a jejich verze, (2) operační systém přístupového systému, (3) webová stránka, z níž přístupový systém přichází na naše webové stránky (tzv. referrer), (4) podřízené webové stránky, (5) datum a čas přístupu na internetovou stránku, (6) adresu internetového protokolu (IP adresu), (7) poskytovatele internetových služeb přístupového systému a (8) jakákoli jiná podobná data a informace, které mohou být použity v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při používání těchto obecných údajů a informací nevyvozuje BD SENSORS s.r.o. žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou spíše potřebné k tomu, abychom (1) správně doručili obsah našich webových stránek, (2) optimalizovali obsah našich webových stránek i marketing, (3) zajistili dlouhodobou životaschopnost našich IT systémů a webových technologií a (4) poskytovat orgánům činným v trestním řízení informace nezbytné pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Za tímto účelem společnost BD SENSORS s.r.o. analyzuje anonymně shromážděná data a informace, které byly shromážděny ke statistickým účelům, s cílem zvýšit ochranu a bezpečnost dat naší společnosti a zajistit optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní data týkající se souborů protokolu serveru jsou uložena odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů. Uložená data jsou anonymně analyzována pouze pro vedení interních statistik. Údaje nejsou předávány třetím stranám.

5. Možnost kontaktu prostřednictvím webových stránek

Webové stránky společnosti BD SENSORS s.r.o. obsahují informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naší společností, stejně jako přímou komunikaci s námi, která zahrnuje také obecnou adresu tzv. elektronické pošty (e-mailové adresy). Pokud subjekt údajů kontaktuje správce prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, osobní údaje přenášené subjektem údajů jsou automaticky uloženy za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nejsou předávány třetím osobám.

6. Běžné vymazávání a blokování osobních údajů

Správce údajů zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu jejich uchovávání nebo pokud to uděluje evropský zákonodárce nebo jiní zákonodárci v právních nebo správních předpisech.

Pokud účel uchovávání není použitelný nebo pokud vyprší doba uchovávání stanovená evropským zákonodárcem nebo jiným příslušným zákonodárcem, osobní údaje jsou běžně blokovány nebo mazány v souladu s právními požadavky.

7. Práva subjektu údajů

a) Právo na vydání potvrzení

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby získal od správce potvrzení o tom, zda jsou nebo nejsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Pokud si subjekt údajů přeje využívat tohoto práva na potvrzení o zpracovávání jeho osobních dat, může kdykoli kontaktovat BD SENSORS s.r.o.

b) Právo na přístup

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem kdykoli získat od správce bezplatné informace o tom, jaké informace jsou o něm uchovávány, a kopii těchto informací. Kromě toho evropské směrnice a nařízení poskytují subjektu údajů přístup k následujícím informacím:

 • účely zpracování;
 • kategorie příslušných osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou zpřístupněny osobní údaje, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích;
 • pokud je to možné, předpokládané období, po které budou osobní údaje uloženy, nebo pokud to není možné, kritéria použitá ke stanovené této doby;
 • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo vznést námitky proti tomuto zpracování;
 • existenci práva podat stížnost u dozorového orgánu;
 • pokud osobní údaje nejsou získány od subjektu údajů, veškeré dostupné informace o jejich zdroji;
 • existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování uvedeného v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a alespoň v těchto případech smysluplné informace o důvodech zúčastněné osoby, jakož i význam a předpokládané důsledky takového zpracování pro subjekt údajů.

Subjekt údajů má dále právo získat informace o tom, zda jsou osobní údaje předávány třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách týkajících se předávání informací.

Pokud si subjekt údajů přeje tohoto práva přístupu využít, může se kdykoli obrátit BD SENSORS s.r.o.

c) Právo na opravu

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby od správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na dokončení neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení.

Pokud si subjekt údajů přeje tohoto práva přístupu využít, může se kdykoli obrátit BD SENSORS s.r.o.

d) Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby správce bez zbytečného odkladu zajistil výmaz osobních údajů, které se ho týkají, a správce je povinen bez zbytečného odkladu osobní údaje vymazat, pokud je uveden jeden z následujících důvodů:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány.
 • Subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR zpracovány, a neexistuje-li žádný další právní důvod pro zpracování.
 • Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování dle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné nadřazené oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů, který má za cíl zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
 • Osobní údaje musí být vymazány z důvodu dodržování právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo v členském státě, které se ke správci vztahuje.
 • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Pokud platí jeden z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje požádat o výmaz osobních údajů uložených společností BD SENSORS s.r.o., může se kdykoli obrátit na společnost BD SENSORS s.r.o., která neprodleně zajistí, aby bylo žádosti o výmaz okamžitě vyhověno.

Pokud správce zveřejnil osobní údaje a je  povinen je podle čl. 17 odst. 1 smazat, učiní s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval ostatní správce zpracovávající osobní údaje, které subjekt údajů vyžádal vymazání jakýchkoli odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich kopírování nebo replikaci, pokud se zpracování nevyžaduje. BD SENSORS s.r.o. zajistí nezbytná opatření v jednotlivých případech.

e) Právo na omezení zpracování

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 

 • Subjekt údajů zpochybňuje přesnost osobních údajů, a to po dobu, která umožňuje správci ověřit jejich přesnost.
 • Zpracování je nezákonné a subjekt údajů nepožaduje výmaz osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití.
 • Správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda legitimní důvody provozovatele převyšují práva subjektu údajů.

Je-li splněna jedna z výše uvedených podmínek a subjekt údajů požaduje omezení zpracování osobních údajů uložených ve společnosti BD SENSORS s.r.o., může se kdykoli obrátit na BD SENSORS s.r.o. a bude zajištěno omezení jejich zpracování.

f) Právo na přenositelnost dat

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby obdržel osobní údaje, které se ho týkají, a které byly poskytnuty správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Má právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že zpracování je založeno na základě souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zpracování probíhá automatizovaně, pokud zpracování není nezbytné pro plnění úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Kromě toho při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR má subjekt údajů právo na to, aby byly jeho osobní údaje předány přímo jedním správcem správci druhému, a to v případě, že je to technicky proveditelné, a že při tom nepříznivě neovlivní práva a svobody jiných osob.

Pro uplatnění práva na přenositelnost dat může dotyčná osoba kdykoli kontaktovat BD SENSORS s.r.o.

g) Právo vznést námitku

Každý subjekt údajů má od evropského zákonodárce právo kdykoli vznést námitku na zpracování osobních údajů a to z jakéhokoli důvodu, který se týká jeho konkrétní situace dle písmene e) nebo f)) čl. 6 odst. 1 GDPR. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

BD SENSORS s.r.o. nebude v případě námitky osobní údaje nadále zpracovávat, pokud nebude moci prokázat oprávněné důvody pro zpracování, které převyšují zájmy, práva a svobody subjektu údajů nebo pro vznik, výkon nebo obranu právních nároků.

Pokud BD SENSORS s.r.o. zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají pro takový marketing. To se týká profilování v rozsahu, v souvislosti s tímto přímým marketingem. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování svých údajů společností BD SENSORS s.r.o. pro účely přímé reklamy, vaše osobní údaje již nebudou pro tyto účely zpracovávány.

Subjekt údajů má navíc právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1) GDPR, pokud je zpracování nezbytné pro plnění úkolů prováděných z důvodů veřejného zájmu.

Pro uplatnění práva vznést námitku může subjekt údajů kontaktovat společnost BD SENSORS s.r.o. V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti a s ohledem na směrnici 2002/58 / ES může subjekt údajů využít svého práva vznášet námitky automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

h) Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby nepodléhal rozhodnutí založenému výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které vyvolává právní účinky, jež se ho týkají, nebo se ho podobně významně dotýká, pokud rozhodnutí (1) není potřebné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, nebo (2) není povoleno právními předpisy Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, a které rovněž stanoví přijetí vhodných opatření k ochraně práv a svobod údajů a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo (3) není založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

Je-li rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, nebo (2) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, BD SENSORS s.r.o. provede vhodná opatření k zajištění práva a svobod oprávněných zájmů subjektu údajů, alespoň práva na intervenci ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit právo týkající se automatizovaného individuálního rozhodování, může kdykoli kontaktovat BD SENSORS s.r.o.

i) Právo odebrat souhlas s ochranou údajů

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Jestliže si daný subjekt přeje uplatnit právo odvolat souhlas, může se kdykoliv obrátit BD SENSORS s.r.o.

8. Ochrana dat pro žádosti a postupy podávání žádostí

Správce údajů shromažďuje a zpracovává osobní údaje žadatelů pro účely zpracování žádosti. Zpracování může být také prováděno elektronicky. To platí zejména tehdy, kdy žadatel předkládá příslušné podklady k žádosti správci údajů elektronicky, např. e-mailem nebo prostřednictvím online formuláře na webových stránkách společnosti. Pokud správce údajů uzavře pracovní smlouvu se žadatelem, budou předložené údaje uchovávány za účelem zpracování pracovního poměru v souladu se zákonnými požadavky. Pokud nedojde k uzavření pracovní smlouvy se žadatelem, budou jeho podklady automaticky smazány nejpozději dva měsíce po oznámení rozhodnutí o zamítnutí, jestliže tomuto výmazu nebrání jiné oprávněné zájmy společnosti, nebo souhlas uchazeče s dalším zpracováním. Další legitimní zájem o tento vztah může být např. důkazní břemeno v řízení podle všeobecného zákona o rovném zacházení (AGG).

9. Ustanovení o ochraně dat týkajících se aplikace a používání Facebooku

Na této webové stránce má správce integrované komponenty společnosti Facebook. Facebook je sociální síť.

Sociální síť je místem pro společenské schůzky na internetu, což je on-line komunita, která obvykle umožňuje uživatelům komunikovat a interaktivně reagovat ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožnit internetové komunitě poskytovat osobní nebo obchodní informace. Facebook umožňuje uživatelům sociálních sítí vytváření soukromých profilů, odesílat fotografie a vytvářet síť prostřednictvím požadavků přátel.

Facebook je společnost Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Spojené státy. Pokud osoba žije mimo Spojené státy nebo Kanadu, připadají veškeré kompetence společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Při každém vyvolání některé z jednotlivých stránek této internetové stránky, která je ovládána správcem, a do které byla integrována součást Facebook (pluginy na Facebooku), webový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzve ke stažení zobrazení příslušné složky z Facebooku prostřednictvím komponentů Facebook. Přehled všech pluginů sítě Facebook je k dispozici na adrese https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Během tohoto technického postupu je společnost Facebook informována o tom, jaké konkrétní podstránky našeho webu navštívil subjekt údajů.

Pokud je subjekt údajů přihlášen současně na Facebooku, Facebook zjistí při každém pohybu na našich webových stránkách subjektem údajů - a po celou dobu jeho pohybu na naší internetové stránce, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštívil. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponentů Facebook a přidruženy k příslušnému účtu Facebook subjektu údajů. Pokud subjekt údajů klikne na jedno z tlačítek Facebook integrovaných do našich webových stránek, např. tlačítko "Podobně" nebo pokud subjekt údajů vloží komentář, pak se Facebook porovná tyto informace s osobním uživatelským účtem Facebooku subjektu údajů a uchová jeho osobní údaje.

Společnost Facebook obdrží prostřednictvím Facebook komponentu informace o návštěvě subjektu údajů na našich webových stránkách vždy, když je subjekt údajů přihlášen ve stejnou dobu na Facebooku a na našich webových stránkách. K tomu dochází bez ohledu na to, zda subjekt údajů klikne na odkaz Facebook nebo ne. Pokud takový přenos informací na Facebooku není pro danou osobu žádoucí, může mu zabránit tím, že se odhlásí ze svého účtu na Facebooku předtím, než se připojí na naši webovou stránku.

Pokyny pro ochranu údajů zveřejněné společností Facebook, které jsou k dispozici na adrese https://facebook.com/about/privacy/, poskytují informace o sběru, zpracování a používání osobních údajů prostřednictvím Facebooku. Kromě toho je vysvětleno, jaké možnosti nastavení Facebook nabízí k ochraně soukromí subjektu údajů. Navíc jsou k dispozici různé možnosti konfigurace, které umožňují odstranění přenosu dat na Facebook. Tyto aplikace může subjekt údajů použít k odstranění přenosu dat na Facebook.

10. Ustanovení o ochraně dat týkajících se aplikace a používání služby Google Analytics (s funkcí anonymizace)

Na této webové stránce má správce integrovaný komponent Google Analytics (s funkcí anonymizátoru). Služba Google Analytics je služba pro webovou analýzu. Webová analýza je sběr, shromažďování a analýza údajů o chování návštěvníků webových stránek. Služba webových analýz shromažďuje mimo jiné údaje o webové stránce, ze které návštěvník přešel na danou stránku (tzv. Referrer), které dílčí webové stránky byly navštíveny, o tom, jak často a jakou dobu byla dílčí stránka zobrazena. Webová analýza se používá hlavně pro optimalizaci webové stránky a pro analýzu nákladů a přínosů internetové reklamy.

Operátorem komponentu Google Analytics je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené státy.

Pro analýzu webových stránek pomocí služby Google Analytics používá správce aplikaci "_gat._anonymizeIp". Pomocí této aplikace je adresa IP internetového připojení subjektu údajů upravena společností Google a anonymní při přístupu na naše webové stránky z členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Účelem komponentu Google Analytics je analyzovat provoz na našich webových stránkách. Společnost Google využívá shromážděné údaje a informace mimo jiné k vyhodnocení využívání našich webových stránek a k poskytnutí on-line přehledů, které ukazují aktivity na našich webových stránkách a poskytují nám další služby týkající se používání našich internetových stránek.

Google Analytics umístí soubor cookie do IT systému subjektu údajů. Podstata souborů cookie je vysvětlena výše. S nastavením cookie je Google umožněno analyzovat používání našich webových stránek. Při každém otevření některé z jednotlivých stránek, která je provozována správcem, a do které byla integrována komponenta Google Analytics, internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky předá data prostřednictvím komponenty Google Analytics pro účely online reklamy a pro úhradu provize společnosti Google. V průběhu tohoto technického postupu společnost Google získává znalosti o osobních informacích, jako je například adresa IP subjektu údajů, který slouží společnosti Google mimo jiné k pochopení původu návštěvníků a prokliků a následně k úhradě provizí.

Soubor cookie slouží pro ukládání osobních údajů, jako je doba přístupu, umístění, ze kterého byl přístup proveden, a četnost návštěv na našich webových stránkách subjektem údajů. Při každé návštěvě na našich internetových stránkách budou takové osobní údaje, včetně adresy IP přístupu k internetu využívané subjektem údajů, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje jsou uloženy společností Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje shromážděné technickým postupem předat třetím osobám.

Subjekt údajů může, jak již bylo uvedeno výše, kdykoli zabránit nastavení souborů cookies prostřednictvím našich webových stránek pomocí odpovídajícího přizpůsobení použitého webového prohlížeče, a tím trvale zakázat nastavení souborů cookie. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo tomu, aby služba Google Analytics nastavila soubor cookie v IT systému subjektu údajů. Soubory cookies, které Google Analytics již používá, mohou být navíc kdykoli smazány prostřednictvím webového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má navíc možnost vznést námitky proti shromažďování dat generovaných službou Google Analytics, které souvisejí s používáním těchto webových stránek, jakož i se zpracováním těchto údajů společností Google a možnost tomu zabránit. Za tímto účelem si musí subjekt údajů stáhnout doplňkový modul prohlížeče na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout a nainstalovat ho. Tento doplněk prohlížeče informuje službu Google Analytics prostřednictvím jazyka JavaScript, že veškerá data a informace o návštěvách internetových stránek nemusí být do služby Google Analytics zaslány. Instalaci doplňkových modulů prohlížeče považuje společnost Google za námitku. Je-li IT systém subjektu údajů později smazán, přeformátován nebo znovu nainstalován, musí subjekt údajů přeinstalovat doplňky prohlížeče, aby deaktivoval službu Google Analytics. Pokud byl doplněk prohlížeče odinstalován subjektem údajů nebo jinou osobou, která má příslušnou pravomoc jednat v příslušné oblasti, je možné provést opětovnou instalaci nebo opětovnou aktivaci doplňků prohlížeče.

Další informace a příslušná ustanovení o ochraně údajů společnosti Google lze najít na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/ a http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Služba Google Analytics je dále vysvětlena na adrese https://www.google.com/analytics/.

11. Ustanovení o ochraně dat týkajících se aplikace a používání služby Google-AdWords

Na této webové stránce správce integroval službu Google AdWords. Google AdWords je služba, která umožňuje inzerentům umístit reklamy na výsledky vyhledávače Google a reklamní síť Google. Google AdWords umožňuje inzerentovi předem stanovit konkrétní klíčová slova, pomocí kterých se reklama zobrazuje pouze ve výsledcích vyhledávání Google, když uživatel využívá vyhledávací nástroj k získání výsledku vyhledávání relevantního pro klíčová slova. V reklamní síti Google jsou reklamy distribuovány na příslušných webových stránkách pomocí automatického algoritmu, s přihlédnutím k dříve definovaným klíčovým slovům.

Operační společností Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené státy.

Účelem služby Google AdWords je propagace webových stránek pomocí příslušných webových stránek ve výsledcích vyhledávání vyhledávače.

Pokud subjekt údajů vstoupí na naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google, soubor cookie provede prostřednictvím systému Google v systému informačních technologií subjektu údajů konverzi. Definice souborů cookies je vysvětlena výše. Konverzní soubor cookie pozbývá platnost po 30 dnech a neslouží k identifikaci subjektu údajů. Pokud konverze soubor cookie ještě nevypršela, používá se ke ověření, zda na našich webových stránkách byly vyvolány určité dílčí stránky. Prostřednictvím souboru cookie pro konverzi dokáže společnost Google i správce vyhodnotit, zda osoba, pomocí reklamy AdWords na našich webových stránkách, generovala prodej, tj. realizovala nebo stornovala prodej zboží.

Údaje a informace shromážděné prostřednictvím použití souboru cookie pro konverzi využívá společnost Google k vytváření statistik návštěv našich webových stránek. Tyto statistiky návštěv se používají ke stanovení celkového počtu uživatelů, kteří vstoupili na naše stránky prostřednictvím reklam AdWords, aby bylo zjištěna úspěšnost jednotlivých reklam AdWords, a aby bylo možné reklamy do budoucna optimalizovat. Ani naše společnost ani jiní inzerenti Google AdWords neobdrží od společnosti Google informace, které by mohly vést k identifikaci subjektu údajů.

Konverzní soubor cookie se používá k ukládání osobních údajů, např. internetové stránky navštívené subjektem údajů. Při každé návštěvě našich internetových stránek jsou osobní údaje, včetně adresy IP přístupu k internetu, které používá subjekt údajů, předávány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje shromážděné technickým postupem předat třetím osobám.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavení cookies našimi webovými stránkami, jak je uvedeno výše, pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale odmítnout nastavení souborů cookies. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo společnosti Google, aby v systému informačních technologií subjektu údajů ukládala cookie pro konverzi. Navíc soubor cookie nastavený službou Google AdWords může být kdykoli smazán prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má možnost vznést námitky vůči reklamě společnosti založené na Google. Z tohoto důvodu musí subjekt údajů otevřít odkaz na www.google.de/settings/ads a provést požadovaná nastavení v každém z používaných internetových prohlížečů.

Další informace a příslušná ustanovení o ochraně údajů společnosti Google lze získat na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.

12. Ustanovení o ochraně dat týkajících se aplikace a používání LinkedIn

Na této webové stránce má správce integrované komponenty LinkedIn Corporation. LinkedIn je webová sociální síť, která umožňuje uživatelům vytvářet nové kontakty. Více než 400 milionů registrovaných uživatelů ve více než 200 zemích používá LinkedIn. LinkedIn je tedy v současné době největší platformou pro různé kontakty a jednou z nejnavštěvovanějších webových stránek na světě.

Provozovatelem společnosti LinkedIn je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, United States. Pokud jde o záležitosti týkající se ochrany soukromí mimo Spojené státy a otázky ochrany osobních údajů, odpovídá LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Při každém spuštění naší webové stránky, která obsahuje komponentu LinkedIn (plug-in LinkedIn), je internetový prohlížeč IT systému subjektu údajů automaticky vyzván ke stažení a zobrazení příslušné komponenty LinkedIn společnosti LinkedIn. Další informace o plug-inech služby LinkedIn naleznete na adrese https://developer.linkedin.com/plugins. Během tohoto technického postupu získává společnost LinkedIn informace o tom, jakou konkrétní dílčí stránku webové stránky subjekt údajů navštívil.

Pokud je subjekt údajů přihlášen současně na LinkedIn, při každém vstupu na naše webové stránky subjektem údajů a po celou dobu trvání na naší internetové stránce LinkedIn rozpoznává, kterou konkrétní podstránku naší webové stránky subjekt údajů navštívil. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponenty LinkedIn a přidruženy k příslušnému účtu LinkedIn subjektu údajů. Pokud subjekt údajů klikne na jedno z tlačítek LinkedIn integrovaných na našich webových stránkách, LinkedIn přidělí tyto informace osobnímu účtu LinkedIn subjektu údajů a uloží osobní údaje.

LinkedIn obdrží informace prostřednictvím komponenty LinkedIn, které subjekt údajů navštívil na našich webových stránkách, za předpokladu, že dotyčná osoba je při přihlášení na našich webových stránkách přihlášena na LinkedIn. K tomu dochází bez ohledu na to, zda osoba klikne na komponentu LinkedIn nebo nikoli. Pokud takový přenos informací na LinkedIn není pro subjektu údajů žádoucí, pak tomu může zabránit odhlášením se ze svého účtu LinkedIn předtím, než vstoupí na naši webovou stránku.

LinkedIn poskytuje na adrese https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls  možnost odhlásit se z e-mailových zpráv, SMS zpráv a cílených reklam, stejně jako možnost spravovat nastavení reklam. LinkedIn také využívá pobočky jako Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame. Nastavení takových souborů cookie může být změněno a zablokováno na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Platné zásady ochrany osobních údajů pro LinkedIn jsou k dispozici na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Pravidla cookie služby LinkedIn jsou k dispozici na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

13. Právní základ pro zpracování

Článek 6 odst. 1 písm. GDPR slouží jako právní základ pro zpracování operací, pro které získáváme souhlas ke konkrétnímu účelu zpracování. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, ke které je subjekt údajů smluvní stranou, jako je například případ, kdy jsou operace zpracování údajů nezbytné pro poskytnutí jakékoli služby, je zpracování údajů možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné pro provádění předsmluvních opatření, například v případě dotazů týkajících se našich služeb. Naše společnost je daňovým subjektem. V důsledku toho jsme povinni zpracovávat osobní údaje pro plnění daňových povinností. Zpracovávání údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Ve výjimečných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. To by nastalo například v případě, že by návštěvník v naší společnosti byl zraněn anebo by potřeboval v souvislosti s našimi projekty, ve kterých je zapojen, lékařskou pomoc. V takovém případě by jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Zpracování by bylo založeno na čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR. Většina operací zpracování údajů může být založena na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Tento právní základ se používá ke zpracování operací, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních důvodů, je-li zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů našeho spolku nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy tyto zájmy převyšují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů.

Tyto operace zpracování jsou zcela přípustné, protože jsou výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. Zákonodárce má za to, že lze předpokládat legitimní zájem, pokud je subjekt údajů klientem správce (bod odůvodnění 47 věty 2 GDPR).

14. Legitimní zájmy sledované správcem nebo třetí osobou

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, naším oprávněným zájmem je vykonávat naši podnikatelskou činnost ve prospěch všech našich zaměstnanců a spolupracovníků.

15. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Kritériem pro určení doby uchovávání osobních údajů je příslušné zákonné období uchovávání údajů. Po uplynutí této lhůty jsou odpovídající údaje standardně odstraněny, pokud již nejsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro zahájení smlouvy.

16. Poskytování osobních údajů v rámci zákonných nebo smluvních požadavků; požadavek nezbytný k uzavření smlouvy; povinnost subjektu údajů poskytovat osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí takových údajů

Upřesňujeme, že poskytování osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. daňovými předpisy) nebo může vyplývat také ze smluvních ustanovení (např. informace o smluvním partnerovi). Někdy může být nezbytné, aby subjekt údajů poskytl své osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen nám poskytnout osobní údaje, když s námi uzavře smlouvu o spolupráci.

Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že by smlouva se subjektem údajů nemohla být uzavřena. Před poskytnutím svých osobních údajů musí subjekt údajů kontaktovat oprávněného zaměstnance. Tento zaměstnanec objasní subjektu údajů, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou. Dále subjektu údajů objasní, zda existuje povinnost poskytnout osobní údaje a důsledky neposkytnutí osobních údajů.

17.   Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.

18.   Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

BD SENSORS s.r.o. pravidelně kontroluje zákon o ochraně osobních údajů a může je kdykoli aktualizovat, například v případě změn v právu nebo způsobu fungování. Pravidelně kontrolujte naše webové stránky. Pokud dojde k významným změnám ve způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, poskytneme toto oznámení na našich stránkách nebo vám oznámení změn zašleme.

 

Tyto zásady ochrany soukromí byly vytvořeny generátorem zásad ochrany osobních údajů Německého sdružení pro ochranu osobních údajů, který byl vyvinut ve spolupráci s právníky zaměřenými na ochranu soukromí v kanceláři WILDE BEUGER SOLMECKE v Kolíně nad Rýnem.

BD SENSORS s.r.o.

Hradišťská 817
687 08 Buchlovice
Česká republika

Tel. +420 572 411 011
E-mail: prodej@bdsensors.cz

Vítejte na stránkách společnosti BD SENSORS!

Jsme společností s mezinárodním přesahem. Naše společnost má dvě dceřiné pobočky, a sice BD|SENSORS GmbH (celosvětová distribuce) a BD SENSORS sro (prodej do východní Evropy). Zde najdete kontakt na obě: